ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง สนง.กฏหมายภายนอก(งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม) ลว.15 ต.ค.62
.
File size : 0.26 Mb | File type : .กฏหมายภายนอก..pdf
Updated : 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างผู้ให้บริการงานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โอนกรรมสิทธิ์ NPA จำนวน 4 ราย ลว.16 ต.ค.62
.
File size : 0.00 Kb | File type : .pdf
Updated : 16 ตุลาคม 2562
จัดจ้างประเมินราคาทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้ 1 ราย (นางสาวนันทนา อุ่นเจริญ)
.
File size : 0.25 Mb | File type : .pdf
Updated : 19 กันยายน 2562
จัดจ้างทำนามบัตร
จัดจ้างทำนามบัตร
File size : 0.23 Mb | File type : .pdf
Updated : 29 สิงหาคม 2562
จัดจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัทฯ
จัดจ้างผลิตของที่ระลึก
File size : 0.26 Mb | File type : .pdf
Updated : 29 สิงหาคม 2562
จัดซื้อพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
จัดซื้อพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
File size : 0.24 Mb | File type : .pdf
Updated : 29 สิงหาคม 2562
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่
File size : 0.24 Mb | File type : .pdf
Updated : 29 สิงหาคม 2562
จัดจ้างผลิตป้ายขายทรัพย์สิน จ.กระบี่
จัดจ้างผลิตป้ายขายทรัพย์สิน จ.กระบี่
File size : 0.23 Mb | File type : .pdf
Updated : 29 สิงหาคม 2562