ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มและบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ลว.17/10/62
.
File size : 0.26 Mb | File type : .pdf
Updated : 17 ตุลาคม 2562
จัดซื้อรางปลั๊กไฟ
.
File size : 0.22 Mb | File type : .pdf
Updated : 25 ตุลาคม 2562
จัดซื้อพร้อมพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการทำงานระบบบริหารสินทรัพย์ ระบบงานหลัก (ระยะที่ 1)
.
File size : 0.18 Mb | File type : .pdf
Updated : 6 กุมภาพันธ์ 2563
จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นระบบดิจิตอลขาวดำ-สี และบริการ จำนวน 3 เครื่อง
.
File size : 0.26 Mb | File type : .ค. 62.pdf
Updated : 12 ธันวาคม 2562
จัดซื้อพร้อมพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการทำงานระบบบริหารสินทรัพย์ ระบบงานหลัก (ระยะที่ 1)
.
File size : 0.32 Mb | File type : ...pdf
Updated : 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อรจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ลว. 7/4/63
File size : 0.44 Mb | File type : .pdf
Updated : 7 เมษายน 2563
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับคอมพิวเตอร์บุคคล จำนวน 10 เครื่อง
.
File size : 0.27 Mb | File type : .pdf
Updated : 3 มีนาคม 2563
งานจ้างจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ลว. 9 มีค 2563
.
File size : 0.45 Mb | File type : .pdf
Updated : 11 มีนาคม 2563