ข่าวสารและกิจกรรม
เอกสารการเข้าร่วมยื่นซองประมูล ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทั่วไปในการซื้อขายทรัพย์สินรอการขาย


แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนประมูลทรัพย์
คลิก กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนประมูลทรัพย์

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถดาวน์โหลดเอกสารการเข้าร่วมยื่นซองประมูล ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทั่วไปในการซื้อขายทรัพย์สินรอการขาย ได้ที่หัวข้อด้านล่าง

เอกสารประกอบการเสนอซื้อ
1. ซองลงทะเบียน

     (1) ใบลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้ายื่นซองประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ บสอ. ประกาศขาย Download
     (2) หนังสือรับทราบประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการซื้อทรัพย์สินรอการขาย Download
     (3) KYC - กรณีบุคคลธรรมดา / กรณีนิติบุคคล Download
     (4) เอกสารส่วนตัว (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ข้อ 1)
     ตัวอย่างการกรอกข้อมูลยื่นซองลงทะเบียน View

2. ซองเสนอราคา
     (1) ใบคำขอเสนอราคาทรัพย์สินรอการขาย Download
     (2) เงินหลักประกัน 10% ของราคาเสนอซื้อทรัพย์
          - ในเขต clearing กรุงเทพมหานคร ให้ซื้อเป็น "แคชเชียร์เช็ค"
          - ในต่างจังหวัด ให้ซื้อเป็น "ดร๊าฟท์"
     ทั้งนี้ ต้องขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) และขีดฆ่าหรือผู้ถือ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด” ซึ่งไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บ
     ตัวอย่างการกรอกข้อมูลยื่นซองเสนอราคา View

3. ทะเบียน NPA 121 รายการ สำหรับประมูลฯ Download

4. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมยื่นซองประมูล Download

ดูรายการทรัพย์สินรอการขายได้ที่ >> https://www.iam-asset.co.th/npa/index.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2055 5999 ต่อ 2300-2301 หรือ 06 5205 1632, 06 5998 2075
Line Official Account : @iamasset
Facebook : islamicbank.asset